DE   EN   ES   FR   IT   PT


medicalmeds.eu Angiologija Die Angioneurose

Die Angioneurose


Die Beschreibung:


Angi±o±new±ro±sy ist na@ru@sche@nija, swja@san@nyje mit funkzi@o@nal@nymi ras@strojst@wami in@ner@wazii kro@we@nos@nych so@su@dow (glaw@nym ob@ra@som ar@te@ri), in@ner@wi@ru@emych so@su@do@suschi@wajuschtschi@mi und so@su@do@ras@schi@rjajuschtschi@mi nerw@nymi wo@lok@nami.


Die Symptome der Angioneurose:


Kli@ni@tsche@ski kar@ti@na lo@kal@nych angi@o@new@ro@sow skla@dy@wa@et@sja aus po@b@led@ne@nija und po@cho@lo@da@nija po@wresch@den@nych ko@netsch@no@s@tej, bo@lej, regi@o@nar@nogo po@wysche@nija ar@te@ri@al@nogo daw@le@nija. Inog±da angi@o@new@ro@sy pe@re@cho@djat in bo@leje tjasche@luju die Form — angio@tro@fo@new@ro@sy, bei ko@to@rych na@rja@du mit so@su@do@dwiga@tel@nymi na@ru@sche@ni@jami na@blju@dajut@sja wto@ritsch@nyje trofi@tsche@skije isme@ne@nija tka@nej. Zu tschis@lu sie ot@no@sjat@sja wyraschen@nyje die Formen bo@les@ni Re±no, ob@li@te@ri@rujuschtschego en@dar@te@ri@i@ta, gemi@at@rofija li@za, skle@ro@dermija, die Wassergeschwulst Kwin±ke, lipo@di@s@trofija, trofe@dema (obschir@nyje plot@nyje ne@is@tsche@sa@juschtschije ote@ki).
Kli±ni±tsche±ski angio@tro@fo@new@ro@sy pro@jaw@ljajut@sja isme@ne@ni@jami okras@ki ko@netsch@no@s@tej, na@ru@sche@ni@em po@to - und sa@lo@ot@de@le@nija, ro@sta wo@los und nog@tej, ote@kami, atrofi@ej die Häute, ob@ra@so@wa@ni@em der Geschwüre, gangre@noj di@stal@nych ot@de@low ko@netsch@no@s@tej.


Die Gründe der Angioneurose:


Es gibt keine Reihe aw@to@row stschi@ta@et, dass is@tin@nych so@su@do@ras@schi@rjajuschtschich ner@wow, und rasschi@re@nije so@su@dow pro@is@cho@dit in re@sulta@te umensche@nija to@nu@sa so@su@do@suschi@wajuschtschich appa@ra@tow. Bei na@ru@sche@nii normal@nych wsa@imo@ot@nosche@ni mesch@du kon@strik@to@rami und di@lja@ta@to@rami so@su@dow wos@ni@ka@et die Reihe sa@bo@le@wa@ni. So±ssu±do±dwiga±tel±nyje zen@t@ry können po@raschat@sja auf ras@litsch@nom urow@nja ko@ra, gipo@ta@lamus, den Stamm, spin@noj das Gehirn, simpa@ti@tsche@skije gang@lii, pe@rife@ri@tsche@skije wege@ta@tiw@nyje sple@te@nija.
Angi±o±new±ro±sy ist es pro@jaw@ljajut@sja von den Krämpfen so@su@dow öfter, ist na@blju@dajut@sja dwuchfas@nyje ras@strojst@wa seltener (der Krampf-di@lja@tazija), ist — nur rasschi@re@nija so@su@dow noch seltener. Pri±tschi±noj angi@o@new@ro@sow jaw@ljajut@sja ras@litsch@nyje ek@so@gen@nyje fak@to@ry: die Infektion, in@tok@si@kazija (al@kogol, - ni@ko@tin, swi@nez, das Oxid ug@le@ro@da), das Trauma (fi@si@tsche@skaja und psi@chi@tsche@skaja), otmo@rosche@nije. Angi±o±new±ro±sy können wy@sy@wat@sja und en@do@gen@nymi fak@to@rami (na@ru@sche@nije obme@na der Substanzen, au@to@in@tok@si@kazija, gor@mo@nal@nyje und gumo@ral@nyje ras@strojst@wa).


Die Behandlung der Angioneurose:


Bei spa@sti@tsche@skich die Formen pri@me@njajut@sja so@su@do@ras@schi@rjajuschtschije prepa@ra@ty (papa@we@rin, nit@ri@ty, di@ba@sol, pa@chi@karpin, ni@ko@ti@no@waja kis@lo@ta, gek@so@ni, pen@tamin); wwe@de@nije no@wo@ka@i@na — fut@ljar@naja blo@ka@da po@raschen@noj ko@netsch@no@sti. Fi@sio@te@rapew@ti@tsche@ski proze@du@ry. Ku±rort±noje le±tsche±nije-ser±nyje und ra@do@no@wyje wan@ny, grja@si. Chi@rurgi@tsche@ski wmescha@telstwo auf wege@ta@tiw@noj (simpa@ti@tsche@skoj) nerw@noj si@s@teme. Bei angio@pa@ra@li@ti@tsche@skich die Formen na@sna@tschajut so@su@do@suschi@wajuschtschije prepa@ra@ty — efed@rin, ergo@tin (in ma@lych do@sach).
Kon±kret±no le@tsche@nije kasch@do@go sa@bo@le@wa@nija is@laga@et@sja in so@o@t@wet@stwujuschtschich ras@de@lach. Profi±lak±ti±ka sa@klju@tscha@et@sja in ustra@ne@nii uka@san@nych ek@so@gen@nych und en@do@gen@nych wred@no@s@tej, pre@dupresch@de@nii wosmosch@nych otmo@rosche@ni.Die Medikamente, die Präparate, der Tablette für die Behandlung der Angioneurose:

 • Препарат Сердечные капли.

  Die Herztropfen

  Die übrigen kombinierten medikamentösen Mittel für die Behandlung der Erkrankungen des Herzens.

  UP "Dialek" die Republik Weißrussland

 • Препарат Боярышник-белмед.

  Der Weißdorn-belmed

  Die übrigen Mittel für die Behandlung der Erkrankungen des Herzens.

  RUP "Belmedpreparaty" die Republik Weißrussland

 • Препарат Боярышник.

  Der Weißdorn

  Übrig kardiologitscheskire die Präparate. Die Glykoside des Weißdorns.

  UP "Dialek" die Republik Weißrussland

 • Препарат Боярышника настойка.

  Des Weißdorns die Tinktur

  Die übrigen Mittel für die Behandlung der Erkrankungen des Herzens.

  RUP "Belmedpreparaty" die Republik Weißrussland

 • Препарат Боярышника настойка.

  Des Weißdorns die Tinktur

  Die übrigen Mittel für die Behandlung der Erkrankungen des Herzens.

  AG "Химфарм" Republik Kasachstan


 • Сайт детского здоровья